telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

04 stycznia – 15 stycznia 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

24, 25, 26 marca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maj 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne i zapewnienie uczniom opieki

Rozp. MEN i S z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
1 dzień

14 październik 2020 r. (środa)

Dzień Edukacji Narodowej

1 dzień

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

3 dni 25, 26,27 maj 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
1 dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek)
Sprawdź plan lekcji