telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Rekrutacja

Zasady rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej – Zdroju oraz oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie NR OA-03/2020 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 stycznia 2020 r.


REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ  ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W  PIWNICZNEJ-ZDROJU na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju informuje, że 2 marca 2020r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

1.Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2013.

2. Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są dzieci urodzone w roku 2014.

3. Do oddziałów przedszkolnych mogą  być  zapisywane dzieci urodzone w latach 2015, 2016, 2017.

4. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 –15.00 i trwać będą od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020r.

5. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,

b) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiednim oddziale są miejsca.

6. O przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej decyduje Komisja Rekrutacyjna.

7. Do zapisu dzieci spoza obwodu szkoły (dzieci zameldowane poza Piwniczną- Zdrój) do potwierdzenia danych zawartych we wniosku konieczne jest okazanie aktu urodzenia dziecka.

8. Kryteria punktowe decydujące o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej:

lp.
kryterium
punkty

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.
Wielodzietność rodziny kandydata
1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
2.
Niepełnosprawność kandydata
1
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
1
4.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
1
5.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
1
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem.

6.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
1
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą z godnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły
2
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
8.
Zameldowanie kandydata na terenie gminy Piwniczna – Zdrój
2
Zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.
9.
Miejsce pracy rodziców kandydata w pobliżu szkoły
3
Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy rodzica / prawnego opiekuna.
10.
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
5
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
11.
Rodzice / prawni opiekunowie kandydata są pracownikami szkoły
5
Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / prawnego opiekuna.

9. W pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko, które uzyskało największą ilość punktów według kryteriów punktowych;

10. Komisja Rekrutacyjna informuje pisemnie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o decyzji podjętej w sprawie przyjęcia go do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej.

11. Procedura odwoławcza:

a)  Rodzic (prawny opiekun) ma prawo w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia;

b) W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 7 dni;

c) Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie;

d) Po otrzymaniu odmownej decyzji rodzic ma prawo złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.

Sprawdź plan lekcji