telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Regulamin zdalnego nauczania

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju od dnia 09.11. 2020r.

I. Zasady ogólne

 1. Od 16.11 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju realizowane jest nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone w Statucie Szkoły.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej.
 4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych.
 5. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

II. Organizacja nauczania zdalnego

 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny, strona internetowa, kontakty telefoniczne oraz Outlook w Office 365.
 2. W procesie nauczania nauczyciele wszystkich klas korzystają z pakietu OFFICE 365.
 3. Lekcje online realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS TEAMS.
 4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami może wykorzystywać inne bezpłatne aplikacje i platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne oraz służące do przeprowadzania testów.
 5. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć online albo indywidualnej pracy ucznia, na podstawie materiałów otrzymanych od nauczyciela.
 6. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje w pierwszej kolejności treści z podstawy programowej. Zaleca się, aby nowe treści z podstawy programowej były wprowadzane przez nauczyciela podczas lekcji online.
 7. Nauczyciel potwierdza zrealizowaną lekcję poprzez wpisanie do dziennika tematu zajęć.
 8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki zdalnej.
 10.  Nauczyciele realizując nauczanie zdalne mogą korzystać z komputerów znajdujących się w szkole lub za zgodą dyrekcji szkoły, w miarę możliwości, wypożyczać sprzęt komputerowy do domu.

III. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego

 1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:
 2. Komputer, tablet lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i kamerka (wyjątkowo w przypadku braku kamerki uczeń ma obowiązek zamieścić zdjęcie profilowe z wyraźnie widoczną i rozpoznawalną twarzą),
 3. aktywne konto MS TEAMS.
 • W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
 • w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku i uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem platformy TEAMS;
 • poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;
 • odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;
 • przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;
 • poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej,
 • nie utrudniać prowadzenia zajęć.
 • Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 • Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

IV. Sprawdzanie frekwencji uczniów

 1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji online i odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym.
 2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, materiały są wysyłane przez nauczyciela na początku lekcji. Uczeń ma obowiązek potwierdzić odebranie materiałów w rzeczywistym czasie lekcji. Potwierdzenie odebrania materiałów jest równoznaczne z obecnością na lekcji.
 3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

                                                                       w Piwnicznej-Zdroju

Sprawdź plan lekcji